Strona główna Gorące tematy Jak samorząd może wspierać sport

Jak samorząd może wspierać sport

Dotacje celowe dla klubów, tworzenie rad sportu, ustanowienie i finansowanie stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki – to ustawowe formy wspierania sportu przez samorządy.

Zgodnie z ustawą o sporcie – tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Warunki i tryb udzielania finansowania podmiotom prowadzącym działalność sportową muszą zostać określone przez odpowiednią radę w uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego. Szczególnym wymogiem, który musi zostać zrealizowany w takiej uchwale jest wskazanie celu publicznego, który będzie osiągała jednostka samorządu terytorialnego poprzez udzielanie takiej pomocy (art. 27 ust. 2 ustawy).

Cel publiczny

Pojęcie „celu publicznego” ma charakter klauzuli generalnej. Nie jest ono zdefiniowane na poziomie ustawowym. Prawodawca lokalny powinien jednak wskazać wprost co chce osiągnąć stanowiąc akt prawa miejscowego. Wyznaczając takie cele należy brać pod uwagę społeczną użyteczność i dobro wspólnoty samorządowej podejmowanych działań w zakresie wspierania lokalnego sportu.

Nie jest dopuszczalna sytuacja w której transfery środków publicznych dokonywane na podstawie uchwały przynosiłyby korzyści tylko podmiotom bezpośrednio zainteresowanym w ich uzyskaniu. Oznaczałoby to, że takie prawo miejscowe służyłoby celom prywatnym, których przeciwieństwem są cele publiczne. Stąd konkretyzacja „celu publicznego” będzie dokonywana w oparciu o całokształt przepisów przyjętych przez organ stanowiący j.s.t. (zob. wyrok WSA w Szczecinie z 18 maja 2017, I SA/Sz 355/17, LEX nr 2314988).

Formy wsparcia

Ponadto, rady określając taki cel powinny brać pod uwagę ustawową definicję „sportu” zgodnie z którą są to: „wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.” (art. 2 ust. 1 ustawy; zob. uchwała Kolegium RIO w Poznaniu z 16 października 2012, 18/1286/2012, LEX nr 1227901).

Obowiązujące przepisy pozwalają j.s.t. na wspieranie sportu w następujących formach:

– dotacji celowych udzielanych klubom sportowym,

– tworzenie rad sportu,

– ustanawianie i finansowanie stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Do wyłącznej kompetencji organów j.s.t. należy wybór środków jakie zostaną użyte do wspierania sportu w danej jednostce samorządu terytorialnego. Dopuszczalne zastosowanie jest zarówno jednego jak i wszystkich instrumentów przewidzianych ustawą.

Sczegółowe rozwinięcie wymienionych form już w kolejnym artykule za tydzień.

 

Redakcja

RP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here