Strona główna Najnowsze informacje Miliony na rekreację wokół jeziora tarnobrzeskiego

Miliony na rekreację wokół jeziora tarnobrzeskiego

Otrzymane dofinansowanie na inwestycje nad Jeziorem w Tarnobrzegu  wynosi ponad 5 mln zł, a całość planowanych prac kosztować będzie prawie 9 mln zł. 

Projekt partnerski Gminy Tarnobrzeg pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” został  wybrany do  dofinasowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Planowany zakres:

 1. ulica Plażowa:
 • parking wraz z pawilonem sanitarnym,
 • 2 punkty gastronomiczne,
 • altana grillowa,
 • miejsca przeznaczone do aktywnego wypoczynku tj. place zabaw, boisko do siatkówki,
 • park linowy,
 • mała architektura: przebieralnie, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.
 1. ulica Żeglarska:
 • parking
 • 2 punkty gastronomiczne
 • altana  grillowa
 • budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi dla: policji, pomocy medycznej, pokoju rodzinnego oraz  sanitariaty
 • mała architektura: przebieralnie, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.
 • plac zabaw
 1. przy ulicy Ocickiej
 • altana grillowa

Wartość projektu Gminy Tarnobrzeg:  8 832 795,35 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych:   7 181 134,43 zł
Dofinansowanie:  5 153 182,06 zł
Czas realizacji 2019-2021

Jest to projekt, który został złożony w partnerstwie z Gminą Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce oraz Parafią Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie.

Całkowita wartość projektu: 18 773 551,21 zł
Dofinansowanie: 9 717 715,41 zł

Na terenie Gminy Nowa Dęba – Partnera Projektu

Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie (zlokalizowanego na terenie poprzemysłowym Zakładów Metalowych Dezamet) z przeznaczeniem na cele społeczne i gospodarcze wraz z funkcjonalnym i estetycznym zagospodarowaniem otoczenia. Inwestycja obejmuje następujące działania:

 • adaptację części pomieszczeń do pełnienia nowych funkcji społecznych – działalności świetlicy oraz pomieszczeń gospodarczych
 • remont i modernizację części wspólnych;
 • termomodernizację budynku;
 • wymianę niezbędnych wspólnych instalacji technicznych;
 • zakup i montaż monitoringu dot. poprawy bezpieczeństwa publicznego.

Dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie– Partnera Projektu

Remont parterowych pomieszczeń w plebani przy kościele parafialnym św. Stanisława w Chmielowie w celu nadania im nowych funkcji społecznych. Zakres niezbędnych prac inwestycyjnych będzie obejmował

 • prace budowlane w zakresie remontu ścian, sufitów, podłóg;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • prace instalacyjne i elektryczne;

Na terenie Gminy Baranów Sandomierski – Partnera Projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę i przebudowę infrastruktury hali sportowej
w Skopaniu. W ramach rozbudowy i przebudowy obiektu hali sportowej przewiduje się:

 • rozbiórkę części budynku,
 • rozbudowę budynku w części południowej z przebudowę m.in. na pomieszczenia siłowni, Sali fitness, centrum fizjoterapii,
 • wykonanie instalacji wewnętrznych w obiekcie,
 • prace termomodernizacyjne budynku,
 • zakup i montaż wyposażenia obiektu.

Na terenie Gminy Gorzyce – Partnera Projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje Techniczny Ogród – rewitalizację centrum Gorzyc – uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Osiedla Gorzyce – etap II a: tereny dawnej bazy ZGK oraz tereny przy ul. Porucznika Sarny.

Roboty budowlane obejmować będą zagospodarowanie przestrzeni publicznej na: park miejski, fontanna, las łęgowy, amfiteatr, grillowisko, utwardzenie terenu, elementy małej architektury, budowę sanitariatu ogólnodostępnego, oświetlenie terenu, nasadzenia drzew i krzewów.

W ramach całości przedsięwzięcia przewiduje się rewitalizację gruntów poprzez likwidację: budynków po dawnej bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej, likwidację fundamentów po nieistniejących obiektach oraz likwidację nieczynnej podziemnej infrastruktury technicznej (kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej oraz sieci ciepłowniczej) w celu nadania wskazanym terenom funkcji kulturalnej, społecznej, rekreacyjnej i komunikacyjnej.

Ponadto przewiduje się zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz funkcjonalności przestrzeni publicznych, m.in. poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę infrastruktury drogowej w tym przebudowę chodników i dróg, modernizację oświetlenia publicznego, wydzielenie miejsc parkingowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here