Strona główna Uncategorized Jak reklamować usługi telekomunikacyjne

Jak reklamować usługi telekomunikacyjne

Jak złożyć reklamację usług telekomunikacyjnych na nowych zasadach?

Zgodnie ze słowniczkiem ustawowym zawartym w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm) przez usługę telekomunikacyjną rozumie się usługę polegającą głównie na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej.

Jako przykład usługi telekomunikacyjnej wskazać więc należy: połączenie telefoniczne, dostęp do Internetu czy telewizji kablowej. Warto pamiętać że usługa poczty internetowej (e-mail) nie stanowi usługi telekomunikacyjnej.

Jak złożyć reklamację usług telekomunikacyjnych?

Od nie wykonanych/ nienależycie wykonanych usług telekomunikacyjnych przysługuje prawo reklamacji. Na mocy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych (Dz.U. 2014 poz. 284), które zastąpiło dotychczasowy akt prawny, tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. z dnia 18 października 2004 r.) zmienione zostały zasady wnoszenia reklamacji usług telekomunikacyjnych. Nowe rozporządzenie weszło w życie 8 czerwca 2014 roku.

Nowe zasady reklamacji usług telekomunikacyjnych

Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie takich zasad, które pozwolą na dostosowanie formy kontaktu użytkowników z usługodawcami do preferencji tych pierwszych. Przyczyni się to – zdaniem ustawodawcy – do usprawnienia procesu wymiany informacji pomiędzy stronami, a tym samym postępowania reklamacyjnego.

Odpowiedź na reklamację

W poprzednim stanie prawnym dostawca usług telekomunikacyjnych zobowiązany był do udzielenia odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej (na papierze). Niezależnie więc od tego, jaką drogą została wniesiona reklamacja (ustną, pisemną, elektroniczną) dostawca usług musiał sformułować odpowiedź na nią na piśmie.

Zgodnie z nowymi zasadami – usługodawca odpowie na reklamację w takiej formie, jakiej zażąda wnoszący reklamację. Brak dokonania wyboru będzie skutkował udzieleniem odpowiedzi w tej samej formie, w której wniesiono reklamację. To abonent decyduje więc w jakiej formie będzie kontaktował się z dostawcą usług telekomunikacyjnych. Dzięki powyższym zmianom skróceniu ulegnie okres oczekiwania na odpowiedź ze strony dostawcy usług.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here