Strona główna Gorące tematy Transmisja z sesji rady nowym obowiązkiem gmin i powiatów

Transmisja z sesji rady nowym obowiązkiem gmin i powiatów

Od początku nowej kadencji każda sesja rady gminy musi być transmitowana i nagrywana. Niestety nie wszystkie samorządy sobie z tym radzą. Te, które udanie przeprowadziły transmisję, robiły to na różne sposoby a najłatwiejszą z form było wykorzystywanie kanału youtube.

Zmiany obowiązują od początku nowej kadencji

Obowiązek transmitowania sesji rad została wprowadzona tzw. styczniową nowelizacją ustaw samorządowych (tj. ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz. U. poz. 130). Wspomniany nowy przepis art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty- tutaj najczęściej samorządy korzystają z najłatwiejszego do wykorzystania kanału internetowego youtube.

Analogiczne przepisy wprowadzono także na szczeblu powiatu (art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym) i województwa samorządowego (art. 21 ust. 1a ustawy o samorządzie województwa).

Transmisja to nie retransmisja

TRANSMISJA to bezpośrednia relacja z jakichś wydarzeń, przekazywana przez telewizję lub radio, do przekazywania takiej relacji obecnie najczęściej wykorzystywany jest internet. Według brzmienia ustawy relacja z obrad sesji ma być nadawana na żywo.

RETRANSMISJA– ponowne przesyłanie pakietów telekomunikacyjnych, które zostały uszkodzone lub utracone albo uprzednio zarejestrowane i nadane przez inne medium. Ustawa dookreśla, że materiał z obrad sesji ma być udostępniony na BIP, stronie urzędu i w innych dostępnych zwyczajowo nośnikach po przeprowadzonej transmisji.

Zadanie transmitowania nie fakultatywne a obligatoryjne

Wracając do samego obowiązku zapewnienia transmisji i retransmisji obrad rady gminy, warto wskazać, że dotychczas jedynym przepisem odnoszącym się do transmitowania obrad organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego był art. 18 ust. 3 zd. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), który stanowi, że w miarę potrzeby (a zatem fakultatywnie) zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Tym samym, do dnia wejścia w życie nowelizacji styczniowej, transmisja obrad rad gmin była dodatkowym instrumentem zapewnienia jawności działalności rady gminy – zresztą coraz częściej stosowanym w praktyce samorządowej.

Od dnia 31 stycznia 2018 r. dotychczasowa fakultatywna transmisja obrad, o której mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej, stała się bezwzględnym obowiązkiem każdej gminy, rodząc równocześnie po stronie każdego zainteresowanego prawo uzyskania dostępu do informacji publicznej w formie odpowiednich nagrań z obrad. Realizacja tego obowiązku ma nastąpić od dnia rozpoczęcia nowej kadencji jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami końcowymi noweli styczniowej.

Reasumując, wraz z początkiem kadencji  samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie mają obowiązek nie tylko przeprowadzać transmisję z obrad, ale także ją nagrywać i udostępniać.

Prawdopodobnie brak bezpośrednich relacji z posiedzeń komisji wynika z problemów technicznych a nie prób obejścia prawa przez zasłanianie się brakiem odpowiednich urządzeń a przypomnę, że na przygotowanie się do realizacji tego ustawowego obowiązku wszystkie samorządy miały ok 9 miesięcy.

 

Janusz Bronkiewicz

 

 

1918-2018 – od samorządności porozbiorowej do narodowej

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here